Eksmisja lokatora

Zamieszkiwanie w budynkach składających się z wielu lokali siłą rzeczy wymaga współistnienia niejednokrotnie wielu osób. Taka sytuacja prowadzi do wytworzenia się mniej lub bardziej rozbudowanych „relacji sąsiedzkich”, w ramach których dochodzi do zetknięcia się różnego rodzaju wzorców zachowań, nie zawsze pozytywnych. Czy prawo polskie dopuszcza eksmisję lokatora zajmującego inny lokal w tym samym budynku?

Prawa współmieszkańców

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w przypadku rażącego lub uporczywego postępowania wbrew ustalonemu porządkowi domowemu, które dodatkowo utrudnia korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może domagać się rozwiązania stosunku prawnego umożliwiającego używanie lokalu i nakazania jego opróżnienia.

Kiedy można żądać eksmisji lokatora?

Omawiany przepis wymaga ustalenia, że po pierwsze zachowanie lokatora ma charakter rażący, czyli jest ono szczególnie poważne i naganne, cechuje się złym nastawieniem, rzuca się w oczy, a po drugie musi być uporczywe, a więc wielokrotne i powtarzające się mimo wcześniejszych upomnień ze strony chociażby sąsiadów. Oba te warunki muszą wystąpić łącznie. Jednorazowe negatywne zachowanie naszego sąsiada nie uprawnia zatem do wystąpienia na drogę sądową. Żądanie eksmisji może odnosić się do wszystkich lokatorów danego mieszkania lub tylko części z nich. Uprawnienie to dotyczy tych stosunków prawnych, które dają możliwość korzystania z lokalu, a które zostały objęte treścią opisanej wcześniej ustawy.

Co to jest porządek domowy?

Pojęcie to nie jest w sposób ścisły zdefiniowane, jednakże uważa się, iż jest to obowiązek przestrzegania przez mieszkańców danego budynku pewnych norm zachowania się, wynikających z uchwalonych regulaminów korzystania z nieruchomości sporządzanych na przykład przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, czy też zwyczajów miejscowych. To właśnie te normy mają zapewnić bezkonfliktowe zachowania w ramach poszczególnych stosunków sąsiedzkich.


Formularz kontaktowy

 


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980