Fundusz alimentacyjny

Zasady przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą starać się osoby, które dysponują wyrokiem  sądu lub ugodą zawartą przed sądem, ustalające na ich rzecz alimenty, czyli obowiązek dostarczania środków utrzymania, a także w miarę potrzeby środków wychowania, jednakże ich egzekucja w ciągu ostatnich dwóch miesięcy okazała się bezskuteczna, tzn. gdy komornikowi nie uda się odnaleźć majątku dłużnika. Bezskuteczna będzie również egzekucja wobec dłużnika przebywającego za granicą, jeśli przykładowo nie znamy miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Środki pieniężne z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Prawo do tych świadczeń nie będzie ograniczone żadnym terminem w przypadku osób ze stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Muszę jednak zauważyć, że środki z funduszu alimentacyjnego przysługują tylko wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 725 zł.

Opisywana przeze mnie forma pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej stanowi odpowiednik alimentów, które powinny być przekazywane przez zobowiązanego. Dlatego środki pochodzące z funduszu alimentacyjnego zostaną przydzielone w wysokości przyznanych nam alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł. Świadczenia te wypłacane są w okresach miesięcznych. Co więcej, decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, a więc wiążą od chwili ich wydania. Powyższa uwaga nie dotyczy decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na tzw. okres świadczeniowy, czyli okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek zainteresowanego lub jego przedstawiciela ustawowego. Wniosek ten powinien zawierać podstawowe dane identyfikacyjne osoby ubiegającej się o świadczenie i jej rodziny oraz niezbędne dokumenty.


Formularz kontaktowy

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego zapraszam do kontaktu.


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980