Rozwiązanie małżeństwa

 Kiedy można starać się o rozwód?

Patrząc na obowiązujące przepisy prawne, trzeba stwierdzić, iż małżeństwo nie jest związkiem zawieranym na całe życie. Problemy w związku mogą pojawić się w najmniej oczekiwanym życiowym momencie, a wynikać z najróżniejszych okoliczności - niezgodność charakterów, brak porozumienia w sprawach codziennych, odległość pomiędzy małżonkami, odmienny sposób spędzania wolnego czasu, czy naruszenie wierności małżeńskiej.

 Zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego – co to oznacza?

Jeżeli w małżeństwie doszło do osłabienia więzi i małżonkowie podejmą decyzję, iż nie chcą kontynuować zawartego związku, powinni pamiętać, iż zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwiązanie małżeństwa przez rozwód jest możliwe, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a na skutek rozpadu rodziny nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Rozkład pożycia jest zupełny, jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, trwały natomiast, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że nie można spodziewać się, by ich ponowne nawiązanie mogło kiedykolwiek jeszcze nastąpić. Może się bowiem okazać, iż nawet całkowity rozpad więzi małżeńskich ma charakter jedynie przemijający i do porozumienia między małżonkami jeszcze dojdzie. Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie niemożliwy. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Jaka jest rola sądu?

W sprawie o rozwód sąd zbada, jakie były przyczyny owego rozkładu, tj. co doprowadziło do jego powstania albowiem sąd musi ocenić charakter rozkładu pożycia małżeńskiego – czy rzeczywiście jest on trwały i zupełny, a także ustalić który z małżonków ponosi ewentualną winę za rozkład pożycia oraz rozstrzygnąć, czy rozwód w pewnych sytuacjach nie będzie sprzeczny z tzw. zasadami współżycia społecznego.

Rozwodu może żądać każdy z małżonków. Składając pozew, należy pamiętać o dokonaniu opłaty sądowej i dołączeniu wszystkich dowodów na poparcie naszych twierdzeń. Należy opisać, czego się domagamy i przedstawić  uzasadnienie naszego stanowiska procesowego. W wyroku rozwodowym sąd powinien zadecydować o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o tym, w jakiej wysokości każdy z małżonków będzie musiał ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Podejmując przedmiotową decyzję sąd powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, który będzie sprawował opiekę nad nimi.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa małżonków.

Niestety niektóre procesy rozwodowe ciągną się miesiącami, a nawet latami, co często spowodowane jest postawą samych małżonków, ale są też takie, które kończą się już na pierwszej rozprawie. Każdą sprawę trzeba jednak analizować indywidualnie, ponieważ istnieją pola, w których można osiągnąć porozumienie satysfakcjonujące obie strony. Prawidłowa ocena sytuacji faktycznej małżonków ma niejednokrotnie decydujący wpływ na skutki prawne powstałe po orzeczeniu rozwodu.