Czym jest plan urlopów?

Jak uzgodnić z pracodawcą urlop?

Każdy pracownik ma konstytucyjnie zagwarantowane prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, a pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Nie oznacza to jednak, że prawo do urlopu może być wykonywane w sposób zupełnie dowolny, bez konsultacji z pracodawcą. Urlop zawsze wiąże się z nieobecnością pracownika w pracy, dlatego nie ulega wątpliwości, że pracownik nie może sam sobie udzielić urlopu. Nie wystarczy tylko złożenie wniosku o udzielenie urlopu, by uznać, że uzgodniliśmy z pracodawcą termin i długość urlopu.

Charakter planu urlopów

Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który stanowi pierwszoplanowy sposób uzgodnienia terminu okresu urlopowego z pracodawcą. Jego sporządzenie nie jest co prawda obowiązkowe, jednak w przypadku jego braku konieczna będzie każdorazowa akceptacja osoby upoważnionej przez pracodawcę do udzielania urlopu wypoczynkowego. Co więcej, pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów, nie może go wykorzystać bez wyraźnej akceptacji naszego zwierzchnika. Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia urlopu, jest jednak związany takim wnioskiem, gdy pochodzi on od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i w związku z tym chciałaby przedłużyć czas sprawowania nad nim pełnej, osobistej opieki.

Plan urlopu nie ma zatem charakteru wyłącznie organizacyjnego. Kodeks pracy stanowi bowiem, że przesunięcie terminu urlopu nastąpić może z ważnych przyczyn. Wskazuje to na wiążące strony stosunku pracy znaczenie planu urlopów. Korzystanie przez pracownika z urlopu w terminie przyjętym w tym planie leży w interesie zarówno pracownika, jak i pracodawcy, który dba o zagwarantowanie właściwego przebiegu pracy w zakładzie. Do sporządzenia tego planu konieczne jest oczywiście zebranie wniosków pracowników w temacie urlopu i zestawienie ich z potrzebami pracodawcy, dążącego do utrzymania ciągłości pracy w swoim zakładzie. Tak przygotowany plan podlega przedstawieniu do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Planem urlopów nie obejmuje się tzw. „urlopu na żądanie”.

Po zakończeniu stosunku pracy pracownik nie ma interesu prawnego w ustaleniu, że nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w naturze. Może bowiem dochodzić na podstawie art. 171 § 1 kodeksu pracy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.


Formularz kontaktowy

Jeżeli masz pytanie na temat planu urlopów, to zapraszam do kontaktu.


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980