Zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników

Prawo do jednakowego wynagrodzenia

Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Czym są zatem prace o jednakowej wartości?

Pracami o jednakowej wartości są prace, dla których wykonywania wymaga się od pracowników podobnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności na porównywalnym poziomie oraz wysiłku. Równość ta nie jest jednak tożsama z równym traktowaniem, może bowiem wymagać odmiennego potraktowania w celu wyrównania szans lub zapewnienia równych rezultatów, albo finansowego nagrodzenia i motywowania najlepszych pracowników.

Dlatego dopuszczalne jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie zatrudnienia, w tym wynagradzania. Taka sytuacja musi jednak wynikać ze ściśle wskazanej i uzasadnionej potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Taką potrzebą jest niewątpliwie realizacja konkretnej polityki zatrudnienia. Co więcej zróżnicowanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na konkretnym stanowisku może wynikać np. ze specjalizacji pracownika, faktu wypełniania dodatkowych obowiązków, czy zwiększonych obciążeń. Nieznaczne różnice w wynagrodzeniu pracowników, będące wynikiem oceny jakości ich pracy przez przełożonego, z reguły nie będą oznaczały naruszenia zasady równego traktowania.

Jeśli jednak dojdzie do dyskryminacji w zakresie zatrudnienia, w szczególności wynagradzania, karą dla pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest prawo pracownika do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę

O dyskryminacji w wynagradzaniu można jednakże mówić dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika w sposób widoczny odbiega od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub o jednakowej wartości.

Należy także pamiętać, iż podnosząc zarzut dyskryminacji w zakresie wynagradzania i domagając się z tego tytułu odszkodowania, pracownik musi udowodnić nie tylko, że był wynagradzany w sposób mniej korzystny od innych pracowników wykonujących pracę jednakową lub pracę jednakowej wartości, ale również, że takie zróżnicowanie było spowodowane niedozwoloną przyczyną. Wykazanie przez pracownika istnienia określonej przyczyny dyskryminacji jest warunkiem koniecznym dalszego procedowania w sprawie o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu.

Czym z kolei jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie ma być ekwiwalentem za wykonaną pracę. Powinno być ono tak ustalone, by odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Punktem odniesienia jest tu wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez największą liczbę pracowników na danym rynku pracy. Wynagrodzenie należne jest pracownikowi za pracę umówionego rodzaju, a nie za całokształt osiągnięć zawodowych pracownika i aktualnie podejmowanej przez niego, wszelkiej aktywności zarobkowej.

 

 


Formularz kontaktowy

Jeżeli masz pytanie odnośnie zasady równego traktowania pracowników, zapraszam do kontaktu.


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980