Odszkodowanie za szkodę

Zasada pełnego odszkodowania

Zgodnie z ogólną zasadą ustanowioną w przepisach obowiązującego obecnie kodeksu cywilnego osoba zobowiązana do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie powstałej w ten sposób szkody powinno nastąpić albo przez przywrócenie stanu poprzedniego, albo przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Poszkodowany powinien otrzymać przy tym rekompensatę strat, które rzeczywiście poniósł oraz wszelkich korzyści, które mógłby zyskać, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Jak widać, przepisy nie pozwalają na jakiekolwiek wzbogacenie poszkodowanego, jednak ma on otrzymać pełny zwrot tego, co utracił na skutek zdarzenia wywołującego szkodę.

O samej szkodzie zaś decyduje uszczerbek majątkowy poszkodowanego, który nastąpił wbrew jego woli. Będzie to zatem różnica pomiędzy jego stanem majątkowym, który powstał po nastąpieniu zdarzenia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by w jego majątku istniał, gdyby zdarzenie nie nastąpiło.

Niewątpliwie zasada pełnego odszkodowania każdorazowo zmusza do uwzględnienia przy ustalaniu wysokości odszkodowania indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Jeżeli na przykład zamieszkuje on za granicą i tam naprawił bądź zamierza naprawić uszkodzoną rzecz, to odszkodowanie powinno uwzględniać ceny towarów i usług w jego miejscu zamieszkania.

Powszechnie przyjęto także, iż w sytuacji uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego, osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki. Przywrócenie do stanu poprzedniego oznacza, że dana rzecz ma być sprawna technicznie i zapewnić poszkodowanemu użytek w takim stopniu, jak przed zdarzeniem. W przypadku szkody majątkowej w samochodzie, który uległ uszkodzeniu w wyniku kolizji drogowej, efekt w postaci naprawienia szkody osiągnięty zostaje wtedy, gdy w wyniku prac naprawczych pojazd doprowadzony zostanie do stanu technicznej używalności odpowiadającej stanowi przed uszkodzeniem. Do wydatków tych należy przykładowo zaliczyć koszty nowych części i innych materiałów, jeżeli ich użycie było niezbędne do naprawienia pojazdu, a także koszt robocizny.

 


Formularz kontaktowy

Jeżeli masz pytanie na temat zasad ustalenia wysokości odszkodowania zapraszam do kontaktu.


kłódkaWysyłając formularz akceptujesz zasady polityki prywatności serwisu www.adwokaturban.pl.
Informacje zawarte w formularzu będą wykorzystywane przez naszą firmę wyłącznie w celach współpracy.

Karol Urban

Karol Urban
Adwokat Ruda Śląska
tel. 668 294 980